ฟิล์ม 3M NV15 ศุภลัย เอนเซนต์ สวนหลวง

ติดฟิล์ม3m Night Vision (NV) เนื้อฟิล์ม ให้ความสวยงาม ทั้งภายในและภายนอกอาคาร กลางคืนมองทิวทัศน์ภายนอก ชัดเจน เป็นธรรมชาติ